Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden:

1.            Inschrijving en annulering Feng Shui Design Academy

1.1          De inschrijving voor een cursus / workshop* bij Feng Shui Design Academy vindt uitsluitend plaats door middel van het aanmeldingsformulier of via de website www.fengshuidesignacademy.com en geldt alleen voor de op het formulier aangekruiste cursus / workshop.

1.2          Inschrijving via aanmeldingsformulier geeft niet per definitie recht op deelname. Of u al dan niet deel kunt nemen hangt af van het aantal inschrijvingen op de betreffende cursus. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Cursisten die een volledige aaneengesloten opleiding gaan volgen hebben altijd voorrang bij plaatsing bij een module t.o.v. cursisten die losse modules volgen. Alleen als er voldoende plaats is, kan de module los gevolgd worden.

1.3          Feng Shui Design Academy is bevoegd om zonder opgave van redenen een inschrijving voor een opleiding af te wijzen dan wel niet in behandeling te nemen.

1.4          Uw inschrijving is pas geldig wanneer Feng Shui Design Academy dit schriftelijk heeft bevestigd en uw betaling heeft ontvangen. Schriftelijke communicatie vindt normaliter binnen twee weken plaats, indien deze termijn niet haalbaar is wordt de deelnemer / cursist hiervan op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe termijn vastgesteld.

1.5          U heeft 14 dagen bedenktijd na inschrijving om de opleiding of cursus kosteloos te ontbinden. Indien u het inschrijfgeld reeds heeft betaald, dan wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen na de verwerkingsdatum van uw annulering op uw rekening teruggestort. Bij afzegging ná deze 14 dagen door de deelnemer / opdrachtgever is de annulering niet langer kosteloos. De annulering dient schriftelijk te geschieden.

1.6          Indien bij aanvang van de opleiding de factuur als bedoeld in 2.2 niet volledig door de opdrachtgever is voldaan, is Feng Shui Design Academy gerechtigd de deelnemer van deelname aan de opleiding uit te sluiten. Er vindt dan ook geen restitutie plaats.

1.7          Feng Shui Design Academy is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever en / of derden voor eventuele schade voortvloeiend uit het wijzigen van een opleidingsdatum.

1.8          In geval van afwezigheid bij één of meerdere lessen wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.

1.9          Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

1.10       Onjuist of niet volledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet geaccepteerd.

1.11       Feng Shui Design Academy is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het geval een onbevoegd persoon voor of namens opdrachtgever een inschrijving doet.

1.12       Feng Shui Design Academy en haar medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de gegevens die u Feng Shui Design Academy toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen mogen uw gegevens verwerken en deze worden nimmer aan derden doorgegeven.

2.            Betalingsvoorwaarden

2.1          Bepalend is het cursusjaar waarin de cursus gevolgd wordt. Verschuldigd is het voor dat cursusjaar (1 januari – 31 december) vastgestelde cursusgeld per cursus of workshop.

2.2          De betaling van het verschuldigde bedrag kan op de volgende manier worden voldaan: Overmaking per bank – u ontvangt een factuur, waarna binnen de gestelde termijn van 7 dagen het bedrag overgemaakt dient te worden op onze rekening. De betaling moet uiterlijk verricht zijn vóór 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag.

2.3          Indien de werkgever of een uitkerende instantie zich garant stelt voor de betaling van de factuur, dienen de gegevens van het bedrijf of de instelling duidelijk op het aanmeldingsformulier aangegeven te worden.

2.4          Bij niet verschijnen of niet tijdig annuleren van de deelnemer is de annulering niet kosteloos en is een vergoeding verschuldigd.

2.5          Andere wijzen van betaling worden zonder overleg niet geaccepteerd.

2.6          Indien niet betaald wordt binnen de termijn, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke ( incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikking-onderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de betaling plichtige. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van daadwerkelijke kosten en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

2.7          Indien het bedrijf cq. instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.

3.            Betalingsregelingen

3.1          Op basis van een schriftelijk verzoek van de deelnemer is Feng Shui Design Academy bereid een betalingsregeling te treffen. Het cursusgeld wordt in dat geval verhoogd met € 88,00 administratiekosten.

3.2          Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal cursusdagen waarin de cursus* valt. Elke termijn vervalt aan het einde van de betreffende cursusdag. De betaling van de laatste termijn moet verricht zijn voor de laatste cursusdag.

3.3          Indien de overeengekomen betalingsregeling niet (volledig) wordt nagekomen, is het volledig resterende bedrag ineens opeisbaar en treedt het incassotraject (2.6 en 2.7) in werking.

3.4          Indien een opdrachtgever bijzondere wensen heeft inzake administratie of rapportage, kunnen hierover aparte afspraken worden gemaakt. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

4.            Cursusmateriaal / Intellectuele Eigendom

4.1          Het intellectuele eigendomsrecht op het cursusmateriaal rust te allen tijde bij Feng Shui Design Academy  of de auteur. Het cursusmateriaal waarvoor het volledige cursusgeld is betaald, mag de deelnemer behouden. Gebruik van het cursusmateriaal anders dan voor uw eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het kopiëren, verkopen of afstaan daarvan aan derden.

4.2          Alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot het opleiding- en lesmateriaal behoren toe aan c.q. zijn intellectuele eigendom van Feng Shui Design Academy.

4.3          De door de opdrachtgever aangemelde deelnemers hebben uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. De deelnemer dient het opleiding- en lesmateriaal dan ook uitsluitend in het kader van de opleiding te gebruiken. Het is opdrachtgever niet toegestaan het materiaal van Feng Shui Design Academy te reproduceren en / of openbaar te maken.

4.4          Het cursusmateriaal zal nimmer voor aanvang van de cursus worden toegezonden dan wel ter inzage worden aangeboden. Alle materiaal anders dan het eventuele huiswerk zal op de dag van de cursus worden overhandigd / kenbaar gemaakt. Hier kunnen geen uitzonderingen op plaatsvinden, dit om het niveau van de opleiding te waarborgen.

5.            Cursusdata, -inhoud en -wijzigingen

5.1          De deelnemer krijgt, wanneer deze is ingedeeld in een cursus, schriftelijk bericht.

5.2          Feng Shui Design Academy behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus, deze te annuleren en door te schuiven naar een andere datum.

5.3          Feng Shui Design Academy heeft het recht om de datum waarop de opleiding plaatsvindt te wijzigingen. Ingeval van een dergelijke wijziging van de opleidingsdatum zal Feng Shui Design Academy de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren.

5.4          Indien de docent een les onverhoopt niet kan verzorgen, schuift de les automatisch door naar de eerstvolgende datum op het lesrooster. Lesuitval wordt telefonisch doorgegeven, roosterwijzigingen schriftelijk.

5.5          Indien de gewijzigde datum (zie 5.2) de deelnemer niet convenieert, heeft hij / zij het recht om binnen 14 dagen schriftelijk kosteloos te annuleren.

5.6          Feng Shui Design Academy behoudt zich het recht voor om inhoudelijke wijzigingen in haar activiteiten door te voeren, zoals actualisering of verbetering, waardoor er soms afgeweken wordt van de beschrijving in de brochure.

6.            Klachten en geschillen

6.1          Indien u ontevreden bent over onze diensten, kunt u ons dat zo spoedig mogelijk laten weten. Graag gaan we eerst een goed gesprek aan. Het verzoek is om contact op te nemen met de directie van de Feng Shui Design Academy (Mevr. E.R. Brussaard) voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

6.2          Als het probleem na een gesprek niet naar tevredenheid is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, is het mogelijk een schriftelijke klacht in te dienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier of anders kunt u, uw klacht per email naar info@fengshuidesignacademy.com sturen. Een klacht kunt u tot 4 weken na het ontstaan van de klacht indienen.

6.3          Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw klacht, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging, waarin de afhandeltermijn (max. 3 maanden) wordt vermeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen acht weken in kennis gesteld waarin het uitstel wordt toegelicht, en een indicatie wordt gegeven wanneer uitsluitsel wordt verwacht.

6.4          Van uw klacht worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • uw naam, email adres, telefoonnummer, adres
 • uw klacht met omschrijving en indieningsdatum
 • verantwoordelijke voor uw klachtafhandeling
 • naam opleiding, cursus of training
 • ontvangstwijze en correspondentie van de klacht
 • status van uw klacht (in behandeling / afgehandeld)
 • datum en wijze van afhandeling van de klacht
 • eindoordeel van uw klacht (gegrond / ongegrond)

6.5          De administratie van uw klacht wordt tot 1 jaar na afhandeling vertrouwelijk bewaard. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, en daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

6.6          Uiteraard proberen wij een klacht in de minne te schikken zodat het voor beide partijen als acceptabel wordt ervaren. Maar als u het niet eens bent met het genomen besluit of oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u, uw klacht voorleggen aan Mevr. B. de Beuze (gecertificeerd MfN Mediator) van Mediationhuis.nl. U kunt uw bezwaar richten aan info@mediationhuis.nl. De mediator zal binnen acht weken na ontvangst van uw klacht een besluit nemen. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht met een termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Zowel de student als Feng Shui Design Academy zullen zich schikken in het besluit van de mediator. Eventuele consequenties worden door Feng Shui Design Academy spoedig mogelijk afgehandeld.

6.7         De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft.

7.            Offertes en aanbiedingen

7.1          Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de door Feng Shui Design Academy gedane offertes / aanbiedingen geheel vrijblijvend.

7.2          Een offerte / aanbieding is geldig voor de duur van 2 maanden, te rekenen vanaf de datum van het uitbrengen van de offerte / aanbieding.

7.3          Alle in een offerte / aanbieding genoemde bedragen zijn BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld.

7.4          Feng Shui Design Academy kan niet aan de inhoud van haar offertes / aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat die inhoud, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7.5          Aanbiedingen / offertes zijn eenmalig en gelden niet voor toekomstige opdrachten.

8.            Totstandkoming van overeenkomsten

8.1          De overeenkomst tussen Feng Shui Design Academy en de opdrachtgever / deelnemer komt tot stand na ontvangst door Feng Shui Design Academy van het (digitaal) ondertekende (via de website ingevulde) inschrijvingsformulier dan wel door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever dat de offerte / aanbieding van Feng Shui Design Academy is aanvaard.

8.2          Na ontvangst van het inschrijvingsformulier door Feng Shui Design Academy, stuurt Feng Shui Design Academy een opdrachtbevestiging en factuur aan opdrachtgever / deelnemer.

8.3          Indien de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever op enigerlei wijze afwijkt van het in de offerte / aanbieding opgenomen aanbod, is Feng Shui Design Academy aan die wijzigingen niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen tot stand, tenzij Feng Shui Design Academy betreffende wijzigen uitdrukkelijk aanvaard.

8.4          Indien een schriftelijke aanvaarding ontbreekt, terwijl door partijen uitvoering wordt gegeven aan de geoffreerde werkzaamheden, wordt de overeenkomst geacht te bestaan en te zijn gesloten op basis van de door Feng Shui Design Academy uitgebrachte offerte.

9.            Overmacht

9.1          Feng Shui Design Academy is niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen indien zij daartoe verhinderd wordt door een omstandigheid die niet aan haar te wijten is en die, noch krachtens de wet noch krachtens in het verkeer geldende opvattingen, voor haar rekening komt.

9.2          Feng Shui Design Academy heeft het recht om gedurende de periode waarin zij door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen de nakoming van haar verplichtingen gedurende twee maanden op te schorten, zonder verplichting tot vergoeding van eventuele schade aan de opdrachtgever.

9.3          Indien Feng Shui Design Academy op het moment van intreden van de overmacht reeds een gedeelte van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst is nagekomen, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren aan de opdrachtgever / deelnemer. Deze factuur dient te worden beschouwd als een zelfstandige factuur met een betalingstermijn van 7 dagen.

10.          Examen en Herkansing

10.1       Na het behalen van alle deelcertificaten welke vereist zijn voor de opleiding kan de deelnemer zich via een schriftelijk verzoek aanmelden voor het examen. Hiervoor ontvangt de kandidaat een eindopdracht. Na ontvangst van de eindopdracht en het voldoen van het examengeld, zal de kandidaat worden uitgenodigd om het examen in te dienen, waarna de kandidaat wordt uitgenodigd om het ingeleverde werk mondeling te verdedigen. Hierna volgt de uitslag. Is deze positief, dan zal de kandidaat het bijhorende diploma worden uitgereikt. Daarna zal er een registratie op de site van Feng Shui Design Academy en in het Nederlands Feng Shui Register (volgens de Algemene Voorwaarden van NFSR) plaatsvinden. Studenten met een bovengemiddeld resultaat ontvangen op het diploma tevens de aantekening “Excellente Student”.

Bij een eventueel negatief resultaat, heeft elke kandidaat het recht om schriftelijk (binnen een termijn van 6 maanden na het examen) eenmalig een herkansing aan te vragen. De kandidaat zal dan opnieuw een eindopdracht ontvangen. Na ontvangst van de eindopdracht en het voldoen van het examengeld, zal de kandidaat opnieuw worden uitgenodigd om het examen in te dienen, waarna de kandidaat wordt uitgenodigd om het ingeleverde werk mondeling te verdedigen. Hierna volgt de uitslag. Is deze positief, dan zal de kandidaat het bijhorende diploma worden uitgereikt, waarna registratie in het Nederlands Feng Shui Register plaats kan vinden. Bij een eventueel negatief resultaat, zal de kandidaat verzocht worden alle modules opnieuw te doorlopen, waarna het examen kan worden aangevraagd.

10.2       Feng Shui Design Academy is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens op het  waarderingsdocument, indien het aanmeldingsformulier niet volledig of onjuist is ingevuld. Onder waarderingsdocument wordt verstaan: certificaat of diploma. Het waarderingsdocument wordt daar waar van toepassing uitgereikt indien de resultaten van de deelnemer voldoende zijn, indien hij / zij tenminste 100% van de lessen aanwezig is geweest en indien de cursus volledig is betaald.

10.3       Na het behalen van alle deelcertificaten welke vereist zijn voor de opleiding kan de deelnemer zich via een schriftelijk verzoek aanmelden voor het examen in een van de aangewezen examenweken. Het examen dient plaats te vinden binnen 365 dagen na aanvang van de eerste module. Na het verstrijken van deze termijn is het afronden van de opleiding door middel van het afsluitend examen niet meer mogelijk en zal de cursist hierdoor geen diploma kunnen ontvangen.

10.4       Na het succesvol behalen van het examen en het in bezit hebben van het originele diploma, is de cursist bevoegd de bijhorende titel Feng Shui ExpertTM (FSETM) te voeren. In alle andere gevallen is het niet toegestaan de titel, beeldkenmerken en overige aan de titel gerelateerde uitingen te voeren, zowel on- als offline.

10.5      Examenfraude: omschrijving begrip en verbod

10.5.1    Fraude plegen bij examens, tentamens en andere (digitale) opdrachten is niet toegestaan. Indien een student fraudeert kan de directie de in de wet en in deze regeling omschreven maatregelen treffen.

10.5.2    Als fraude wordt aangemerkt het plegen of het hiertoe gelegenheid geven van de in dit artikellid opgesomde handelingen:

  1. Tijdens het uitwerken van examenopdracht bij medestudenten afkijken of met medestudenten of derden, op welke wijze dan ook, informatie uitwisselen.
  2. De uitgewerkte eindopdracht en/of examenwerkstukken verwisselen of met anderen uitwisselen.
  3. Enige vorm van plagiaat plegen, waaronder hier wordt verstaan het voor een werkstuk, een scriptie of enige andere vorm van tekst die onderdeel uitmaakt van het onderwijs, tekst, letterlijk, in eigen bewoordingen of in vertaling, over te nemen zonder dit als citaat aan te duiden en zonder de correcte vermelding van de bron.
  4. Ieder bedrieglijk handelen of nalaten van of namens de student dat het vormen van een juist oordeel over de kennis, inzicht en/ of vaardigheden van de student geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.
  5. Informatie uitwisselen met medestudenten tijdens het uitwerken van de examenopdracht zien wij als examenfraude en als een vorm van bedrog naar de academie en andere studenten toe. Degene die hieraan meedoen en/of faciliteren zijn ook medeplichtig aan fraude.

10.5.3   Procedure bij het constateren van fraude, maatregelen en sancties:

  1. Wanneer bij of ten aanzien van het afleggen van een examen fraude wordt geconstateerd of ernstig vermoed, deelt de examinator dit direct mee aan de student en maakt daarvan aantekening op het door de student in te leveren werk. Tevens verzamelt de examinator eventuele bewijsstukken. De student mag het examen niet verder vervolgen.
  2. Examenfraude wordt altijd bestraft met het nietig verklaren van het examen en uitsluiting van herexamens en overige activiteiten van de Feng Shui Design Academy.
  3. Wanneer fraude door de directie is vastgesteld als groepsfraude, zullen alle leden van de betreffende groep studenten sancties genoemd onder a t/m b opgelegd krijgen.
  4. De directie deelt de student(en) de opgelegde sanctie(s) schriftelijk mede en archiveert deze.
11.          Aansprakelijkheid

11.1       Feng Shui Design Academy is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Feng Shui Design Academy geleverde.

11.2       De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Feng Shui Design Academy lijdt tijdens het verblijf in verband met de uitvoering van de opdracht op het terrein en / of in de locaties van opdrachtgever of van derden. Andersluidende bedingen, die zijn overeengekomen bij de uitvoering van de opdracht bij het betreden van het terrein, wijken voor dit beding.

11.3       Feng Shui Design Academy is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Feng Shui Design Academy toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Feng Shui Design Academy van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

11.4       Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

11.5       Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Feng Shui Design Academy nimmer aansprakelijk.

11.6       Indien Feng Shui Design Academy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

11.7       Eventuele aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Feng Shui Design Academy ter zake maximaal vergoedt.

11.8       De opdrachtgever/ kandidaat vrijwaart Feng Shui Design Academy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Feng Shui Design Academy toerekenbaar is.

12.         Gedragscode

12.1       De gedragscode kent vier beginselen:

12.1.1    Respect

12.1.2    Integriteit

12.1.3    Verantwoordelijkheid

12.1.4    Professionaliteit

12.2       Binnen de Feng Shui Design Academy zal een ieder zich respectvol en volgens de geldende normen en waarden gedragen tegenover de ander. Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder.

12.3       Er wordt niet gediscrimineerd, niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.

12.4       Een ieder erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en diens eigen levensloop te bepalen.

12.5       Kwaadwillendheid, negatieve uitlatingen, opruiing, onzedelijk gedrag, verstoring van de orde, diefstal en overige praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan, worden niet getolereerd.

12.6       Verstoring van de les(sen), geen of beperkte participatie (onvolledig huiswerk, geen zelfwerkzaamheid, geen of een gebrek aan zelfstudie) zijn onacceptabel.

12.7       Bij een overschrijding van een of meerdere van de regels, zal de veroorzaker een waarschuwing ontvangen met bijhorende aantekening in het dossier. Is er geen verbetering of is er sprake van herhaling van een overtreding, dan leidt dit automatisch tot directe verwijdering uit de les en van de opleiding. Is de overtreding zeer ernstig van aard en/of wet overtredend, dan zal verwijdering van de academie direct (zonder voorafgaande waarschuwing) ten uitvoer worden gebracht en indien noodzakelijk zal de veroorzaker worden overgedragen aan de betreffende instantie en zal er aangifte worden gedaan.

12.8       Bij verwijdering van de opleiding zal er geen restitutie van de lesgelden plaatsvinden.

12.9       Bovendien wordt eventuele schade (verhoogd met te maken kosten) op de veroorzaker verhaald en kan de veroorzaker in generlei vorm aanspraak maken op enige vorm van compensatie. Daarnaast is de veroorzaker voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan een opleiding aan de Feng Shui Design Academy.

* Daar waar gesproken wordt over cursus bedoelen we ook workshop, masterclass, opleiding en seminar.

Hoewel Feng Shui Design Academy aan de totstandkoming van deze informatie de grootst mogelijke zorg heeft besteed, kunnen aan de inhoud hiervan geen aanspraken of rechten worden ontleend.

13.         Calamiteiten, ook vanuit de overheid en RIVM.

13.1       De Feng Shui Design Academy houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een cursus vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

13.1.1      De cursus wordt kosteloos doorgezet naar een daarop volgende datum.   

13.1.2      Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Feng Shui Design Academy. Na het verstrijken van deze periode vervalt dit recht. 

14.         Ons Corona Protocol is van toepassing op alle cursussen en opleidingen.

14.1      Momenteel is het Corona Protocol van toepassing voor alle studenten en medewerkers van onze academie. Voor meer informatie klik hier om het corona protocol in te zien. Met uw inschrijving gaat u akkoord met het corona protocol en het naleven ervan. 

14.2      Feng Shui Design Academy heeft het recht om bij twijfel over de gezondheid van de student de toegang tot het leslokaal te weigeren. De cursus wordt kosteloos doorgezet naar een daarop volgende datum.

14.3      Annuleren van een cursus i.v.m. het corona protocol: hiervoor treedt artikel 13 in werking. 

© 2014 – 2020 Feng Shui Design Academy is het opleidingsinstituut van ALL.U.RE VOF.

WIL JIJ OOK BIJ ONZE FENG SHUI COMMUNITY HOREN?

FSDA journaal

Schrijf je in en blijf op de hoogte 🙂 

KLIK HIER>>>